Høringer

Første landsdekkende planperiode, planleggingsfase 2010-2015 og gjennomføringsfase 2016-2021

Vannforskriften legger opp til en prosess som består av tre formelle høringsrunder. Se her.

Første høringen gjaldt selve planprogrammet. Fristen på planprogrammet var juni 2011. Styringsgruppa i Vannområdet Hurdalsvassdraget /Vorma avga høringsuttalelse 26.04.2011.

Andre høringen var en underveishøring på "Vesentlig vannforvaltningsspørsmål". Alle formelle og uformelle innspill som Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma mottok fra referansegruppa og andre innen 5. mars, ble vurdert av styringsgruppa 13. mars. Deretter sendte vannområdet inn sitt innspill til Vannregionmyndigheten (VRM). VRM la dette ut på en seks måneders høringsperiode, med frist for innspill 31.12.2012. "Vesentlig vannforvaltningsspørsmål" gjelder for hele Vannregion Glomma, herunder også Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Informasjon om høringsdokumentene ligger her. Høringen ble behandlet poltisk i kommunene som utgjør vannområdet, og hver kommune ga sin egen uttalelse. 

Tredje høringen er utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Vannregion Glomma. Den var på høring i perioden 1. juli -31. desember 2014. Som del av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen, har den lokale tiltaksanalysen inngått. Som del av prosessen inngår også et faglig overvåkingsprogram (som ikke var på høring). Overvåkingsprogrammet for Vannregion Glomma ligger her, og detaljer for vannområdets overvåking finnes her. I tillegg skal regionale planer ha årlige handlingsprogrammer. Handlingsprogrammet for 2016 var på høring fra 17. desember 2014 til og med 28. februar 2015. Dokumentene ligger her En oppsummering over alle høringsinnspillene ligger her. Som følge av mange høringsinnspill (108 høringsparter), ble det besluttet å ha en nye, begrenset annengangshøring. Dokumentene ligger her. Den høringen var i perioden 16. juni til 1. oktober 2015. Selve høringsdokumentene til forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet ble behandlet politisk i kommunene som utgjør vannområdet, og hver kommune ga sin egen uttalelse. Men i likhet med det årlige handlingsprogrammet hadde annengangshøringen såpass kort høringsfrist at det ble vanskelig å  behandle det politisk i hver kommune. Derfor ga vannområdet en uttalelse. Uttalelsen til handlingsprogrammet for 2016 kan leses her, og til annengangshøringen kan leses her. 

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram (2016-2021) ble vedtatt av de 8 fylkestingene vinteren 2015/2016. Forvaltningsplanen ble deretter oversendt for sentral godkjenning, og godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016, lenke her.  

Deretter startet den viktige gjennomføringsfasen som skal sørge for at miljømålene nås senest i år 2021, såfremt det ikke er satt utsatt frist i forvaltningsplanen. Planene skal forøvrig revideres hvert sjette år.