Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Innlandet og Viken..

Økologiske undersøkelser er gjennomført

Fysiske målinger i Hurdalselva er gjennomført

Habitattiltak gjennomføres i bekker til Lysjøen

Båtseptikanlegg i Vorma/Glomma er nå ferdig etablert

Habitattiltak gjennomført i Vorma

Resultatene fra tiltaksrettet vassdragsovervåking 2020

Manøvreringsreglementet er nå fastsatt for Hurdalssjøen