Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Innlandet og Viken..

Båtseptikanlegg i Vorma/Glomma er nå ferdig etablert

Habitattiltak gjennomført i Vorma

Resultatene fra tiltaksrettet vassdragsovervåking 2020

Manøvreringsreglementet er nå fastsatt for Hurdalssjøen

Anbudskonkurranse: Mulighetsstudier - problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva

Kostholdsråd for ferskvannsfisk

Avrenningsvann fra skytebaner