Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Glomma.

Tiltaksrettet overvåking for 2020 og 2021 - kunngjøring av anskaffelse

Miljøgiftkartlegging

Fiskedøden i Risa – vurdering av mulige årsaker

Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag

Grasdekte vannveier og pollinerende insekter

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2018

Prøvetakingsplaner for å avdekke mulige miljøgifter er utarbeidet