Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Glomma.

Fiskedøden i Risa – vurdering av mulige årsaker

Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag

Grasdekte vannveier og pollinerende insekter

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2018

Prøvetakingsplaner for å avdekke mulige miljøgifter er utarbeidet

Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

Algeoppblomstring i Hersjøen i sommer