Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Glomma.

Habitatjusterende tiltak, ferdig utredet for 5 vassdrag

Grasdekte vannveier og pollinerende insekter

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2018

Prøvetakingsplaner for å avdekke mulige miljøgifter er utarbeidet

Evaluering av prøvereglementet for manøvrering av Hurdalssjøen

Algeoppblomstring i Hersjøen i sommer

Utredninger av problemkartlegging av miljøgifter innen Huvo - kunngjøring av anskaffelse