Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Innlandet og Viken..

Restaurering av Hurdalselva er satt i gang

Båtseptikanlegg i Vorma i Sundet er nå etablert

Statssekretæren fra Klima- og miljødepartementet på befaring

Naturbasert erosjonssikring testes ut i Gjødingelva, i Hurdal

Restaureringsplan utarbeidet for Hurdalselva

Restaureringstiltak er gjennomført i utløpet av demningen i Lysjøen

Anbudskonkurranse: Restaureringsplan for Hurdalselva