Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er et regionalt samarbeidsorgan som skal støtte implementeringen av EUs vanndirektiv/vannforskriften og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Vannet skal forvaltes der det renner, uavhengig av administrative grenser. Innsjøer og elver skal sikres god økologisk og kjemisk tilstand. Vannområdet er en del av Vannregion Innlandet og Viken..

Supplerende kartlegging av fiskeførende bekker

Båtseptikanlegg er nå ferdig etablert

Resultatene fra tiltaksrettet miljøovervåking 2019

Veileder etablering av drikkeplasser for beitedyr langs gytebekker

Veileder kryssing skogsbilveg og gytebekk

Avlyst møte 31.3 i referansegruppa Huvo

Tiltaksrettet overvåking for 2020 og 2021 - kunngjøring av anskaffelse