Habitattiltak gjennomført i Vorma

Resultatene fra tiltaksrettet vassdragsovervåking 2020

Manøvreringsreglementet er nå fastsatt for Hurdalssjøen

Anbudskonkurranse: Mulighetsstudier - problemkartlegging og utredning av habitatforbedrende tiltak i Hurdalselva

Kostholdsråd for ferskvannsfisk