Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Helsesjekk er nå utført på vassdragene

Inviterer til oppstartsmøte av referansegruppe

Kartlegger vandringshindre for fisk

Vorma har god økologisk tilstand for bunndyr og alger