Overvåking

Overvåking

I henhold til § 18 i vannforskriften skal det utarbeides et overvåkingsprogram i samsvar med kravene i vedlegg II og V til forskriften. Kravene og innholdet er nærmere beskrevet i  klassifiseringsveileder 02:2018- klassifisering av miljøtilstand i vann, utgitt av Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet (lenke). Miljøinformasjonsloven (§ 8) pålegger også det offentlige et ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon.

Overvåkingsprogram for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma fra 2014 – 2021 er utarbeidet iht. kravene i vannforskriftens § 18, og godkjent både av statsforvalterne og Vannregionmyndigheten, Huvo-notat 1/2014. Overvåkingsprogrammet gir en samlet oversikt over vassdragsovervåkingen som pågår og er planlagt i denne planperioden. Overvåkingen er dynamisk, og vurderes fortløpende i forhold til videre behov, andre prioriteringer og nye kunnskaper. Det er nedbørsfeltorientert.  Overvåkingsprogrammnet fra 2014 videreføres med noen endringer inn i perioden 2022-27. Hvilke endringer som gjøres fremkommer i de årliger overvåkingrapportene. Rapporten for 2021 finnes her.

Fylkeskommunene har ansvaret for å påse at det utarbeides et overvåkingsprogram, mens statsforvalterne er faglig ansvarlige. Kommunene har ansvar i forhold til sin samlede miljøforvaltning, der de har myndighetsutøvelse. Vannområdene koordinerer overvåkingen, der kommunene er hovedbidragsytere, og statsforvalteren bidrar både faglig og økonomisk.

Det skilles mellom

  • Tiltaksrettet overvåking, som i hovedsak er påvirkeres ansvar
  • Basisovervåking, som i hovedsak er statlig ansvar
  • Problemkartlegging, som i hovedsak er midlertidige undersøkelser/overvåking for å fastsette en miljøtilstand på et bedre grunnlag
  • Annen overvåking, som bl.a. er pålagt overvåking og annen løpende overvåking av en viss varighet

Overvåkingsbehovene bygger i stor grad på resultater fra klassifisering/miljøtilstandsvurderinger, og resultatene av overvåkingen brukes blant annet for å justere miljøtilstandsklassene eller verifisere tilstanden.

Kart over overvåkingsstasjonene finnes her.

Begroingsalger Nessa
Huvo bildecollage

Rent vann –
for alle grupper
for alle formål
for all tid.