Basisovervåking

I en tidlig fase av arbeidet forelå det forslag til fire basisstasjoner i Huvo:

  • VF Hersjøen (i Østre Toten), 002-252-L.
  • VF Vorma, 002-2648-R.
  • VF Hurdalssjøen, 002-141-L.
  • VF Hersjøen i Ullensaker, 002-4158-L.
  • Samt grunnvannet VF Gardermoen, 002-736-G.

De er nærmere beskrevet i NINA rapport 520 (ikke grunnvannet).  Vannforekomst (VF) Hersjøen i Ullensaker er blitt tatt ut. Status for Hurdalssjøen er pt. ikke helt avklart. I Vorma og Hersjøen i Østre Toten foretas basisovervåking. Grunnvann overvåkes særskilt av nasjonale myndigheter.

Hersjøen i Østre Toten er valgt ut som en av 12 utvalgte innsjøer med beliggenhet på Østlandet, som en antatt upåvirket referansesjø. Den inngår i et landsdekkende overvåkingsprogram, og skal bl.a. brukes til å fange opp generelle langstidstrender og kalibrere metodikken for klassifisering. Det måles på: vannkjemi (Ca, farge, Tot-P, Tot-N, Klf-a, pH, ANC og Lal), fisk (Cpue, fiskeindeks), vannplanter (Tic), krepsdyr og bunndyr (forsuringsindeks 1 og 2, MultiClear, NIVA forsuringsindeks og ASPT).

Hersjøen, Østre toten
Samlet tilstandsvurdering for Hersjøen i Østre Toten er: God økologisk tilstand
, og resultatene er publiserte i Miljøovervåking i vann 2:2012. (side 52).

Vorma
Vorma overvåkes i fellesskap av fylkesmennene i Oslo og Akershus, Hedmark og Østfold, som «Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren». Dagens overvåkningsprosjekt er en videreføring av prosjektet ”Samordnet vannkvalitetsovervåking i Glomma”, som har pågått siden 1996, men med stasjonen Svanfoss (Vorma) inkludert i 2010. Det måles nå på: Vannkjemi (Ca, ALK, STS, farge, Tot-P, Tot-N, NO3-N og metallene; As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb og Zn), bunndyr (ASPT, EPT), påvekstalger (PIT, AIP) og i 2012 også vannvegetasjon (Tic). I 2015 ble det foretatt klassifisering av fiskesamfunnene. 
Samlet tilstandsvurdering er: God økologisk tilstand.. Men klassifiseringen i 2020 viste "moderat tilstand" på bunndyr, der det påpekes at resultatene er usikre pga. bunnforholdene/egnetheten. Rapportene kan lastes ned herfra: