Klassifisering/miljøtilstandsvurdering

Klassifisering/miljøtilstandsvurdering

Miljøtilstandsvurderinger (klassifisering) fastsettes på tre pålitelighetsnivåer:

  1. Klassifisering (beste nivå, fastsettes vitenskapelig med flere parametere (kvalitetselementer) på fastsatte stasjoner i vannforekomsten, og iht. Veileder 02:2018 eller nyere).
  2. Enkelte parametere er målt i vannforekomsten, men er av eldre dato, lavere pålitelighet og/eller etter andre metoder enn klassifiseringen krever.
  3. Ekspertskjønn. Da gjøres en faglig vurdering av hvilke type påvirkninger som er identifisert og forventet samlet påvirkning på vannmiljøet i forhold til størrelsen. Det gjøres av kommunene, fylkesmenn og fylkeskommuner samlet gjennom Huvo. Dette er laveste nivå.

For å klassifisere skal det måles på det/de mest følsomme kvalitetselementene som er godkjent i veilederen, og med tilhørende grenseverdier knyttet til de enkelte vanntypene. Prinsippet «verste-styrer» skal da legges til grunn.

Det er gjennomført klassifisering på alle vannforekomster (VF) som ble antatt å kunne ha «risiko» for ikke å oppfylle miljømålet i 2021/2027 pga. eutrofieringsproblemer. I tillegg er det klassifisert med fisk og makrofytter som kvalitetselementer i noen VF med vannstandsendringer og/eller eldre fysiske påvirkninger som demninger, tømmerfløting osv.

I regi av Huvo foretas fortløpende klassifiseringer som del av overvåkingen, se f.eks., årsrapporten for 2023 (lenke). Alle målte verdier legges i databasen vannmiljø og kan søkes opp derfra, og data hentes fra vannmiljø og inn i Vann-Nett av statsforvalteren (ikke oppdatert til enhver tid). 

I tillegg er 2 VF (Hersjøen Østre Toten og Vorma) klassifisert hhv. gjennom Miljødirektoratet og statsforvalterne (se avsnittet «basisovervåking»), og grunnvannet på Gardermoen inngår i overvåkingen til Miljødirektoratet.  

En rimelig oppdatert oversikt over miljøtilstandsvurderingene finnes per VF på Vann-nett, men ønskes oppdatert informasjon bes om at Huvo-sekretariatet eller statsforvalteren kontaktes.