Midlertidige arbeidsdokumenter

Her legges ut arbeidsdokumenter, for intern bruk. Det som legges ut her er ikke ferdige, og må ikke siteres eller brukes ukritisk.

Innspill til kommunene ifm. rulleringen av RMP 2019-2022, her.

Arbeidsdokument og 1. utkastet til Huvo notat om de viktigste menneskeskapte barrierene i Huvo (notat 2/2017), her. NB! Alt innholdet kan bli endret/justert underveis fram til ferdig notat foreligger.

Oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (sist oppdatert 22.03.18).