Problemkartlegginger

Større prosjekter på kunnskapsinnhenting, overvåking mm. publiseres som egne rapporter. Her gis en oversikt over de mindre problemkartleggingene og utsjekkinger som er foretatt, som ledd i den videre vurderinger av om det skal følges opp videre eller ikke, og eventuelt på hvilken måte.

    2018:

  • Arbeidsmøte for anskaffelsen av: Utredninger av fysiske restaureringstiltak i Huvo, lenke.
  • Søknad om tilskudd til utredning av de 6 prioriterte vassdragene er sendt Miljødirektoratet, lenke.
  • Kartlegging av kunstgressbanene (21 stk.) i Huvo, og nærheten til vassdragene, lenke.

2017:

  • Problemkartlegging/screening av alle barrierer og andre fiskevandringshindre mm. Huvo notat 2/2017.
  • Løpende tilstandsvurdering for cyanobakterier i Hersjøen sesongen 2017. Eksempel fra overvåkingen her.
  • Oppfølging og overvåking av cyanobakterier i Hersjøen - varslingsrutiner mm. Internt notat her.
  • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper ved Hauerseter og funn av "tønner" i Transjøen (pågår, 2017)

    2016:

  • Bekymringsmelding avrenning av sigevann til Vorma. (Brev sendt og svar motatt. Ferdig.)

    2015:

  • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper i Hurdalssjøen (Internt notat skal utarbeides)

    2014:

    2013 og 2012: