Problemkartlegginger

Større prosjekter på kunnskapsinnhenting, overvåking mm. publiseres som egne rapporter. Her gis en oversikt over de mindre problemkartleggingene og utsjekkinger som er foretatt, som ledd i den videre vurderinger av om det skal følges opp videre eller ikke, og eventuelt på hvilken måte.

    2018:

 • HyMo-utredninger: Honsjøen (damsikkerhet), Store Vikka (damsikkerhet). Lysjøen, Hegga, Andelva og Gjødingelva pågår.
 • Abstrakt for mastergradsstudentene ved NMBU, problemkartlegging av fiskedøden i Risa, lenke.
 • Befaring av tre utvalgte lokaliteter for miljøgiftkartlegging, lenke til referatet og lenke til video om hva som gjøres.
 • Befaring av seks lokaliteter for vurdering av restaureringstiltak (hydromorfologiske tiltak), lenke.
 • Arbeidsmøte for anskaffelsen av: Utredninger av fysiske restaureringstiltak i Huvo, lenke.
 • Søknad om tilskudd til utredning av de 6 prioriterte vassdragene er sendt Miljødirektoratet, lenke.
 • Kartlegging av kunstgressbanene (21 stk.) i Huvo, og nærheten til vassdragene, lenke.

2017:

 • Problemkartlegging/screening av alle barrierer og andre fiskevandringshindre mm. Huvo notat 2/2017.
 • Løpende tilstandsvurdering for cyanobakterier i Hersjøen sesongen 2017. Eksempel fra overvåkingen her.
 • Oppfølging og overvåking av cyanobakterier i Hersjøen - varslingsrutiner mm. Internt notat her.
 • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper ved Hauerseter og funn av "tønner" i Transjøen (pågår, 2017)

    2016:

 • Bekymringsmelding avrenning av sigevann til Vorma. (Brev sendt og svar motatt. Ferdig.)

    2015:

 • Bekymringsmelding krigsetterlatenskaper i Hurdalssjøen (Internt notat).

    2014:

    2013 og 2012:

 • Barrierere i Store Svartungen. (Første vurderingen er ferdig.)
 • Bekymringsmelding luftkvalitet overflatespenning i småtjern. (Brev sendt, svar motatt og fulgt opp. Se rapp. fra NILU/NIVA her.)
 • Befaring av gytebekker og krysning med Fv. 180. (Referat. Bruk videre i Huvo notat 2/2013).