Tiltak

For alle vannforekomster som ikke har, eller ventes å ha tilfredsstillende vannkvalitet i år 2021/2027, skal det gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at miljømålene nås. Regional vannforvaltningsplan skal sørge for samordningen av arbeidet (lenke). Godkjente vannforvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningslovens § 8-2. Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med nasjonale føringer og statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 6-2. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Ansvarlig sektormyndighet kan bruke de tre første årene etter vedtatt plan til å detaljvurdere tiltakene, fatte nødvendig vedtak og ta det inn i tilhørende økonomiplaner slik at tiltakene blir operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er fastsatt (jf. vannforskriften § 25). Dvs. tiltak som ikke allerede er satt i gang, skal for planperioden 2022-2027 være operative senest i 2025.

Tiltaksgjennomføring 2016-2021 og videre for perioden 2022-2027

  • En detaljert oversikt oppdatert per april 2022 over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021 innen vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) kan lastes ned her.
  • Tiltak som ikke ble ferdigstilt innen den første planperioden skal det jobbes videre med i den andre planperiode (2022-27). I tillegg kommer noen nye tiltak.
  • For hver vannforekomst ligger detaljer om tiltakene i Vann-Nett. Vann-Nett oppdateres minst hvert 3. år, ifm. Norges krav om rapportering til ESA.

Oversikt over tiltakstyper i Huvo for perioden 2022-2027, og antall VF tiltaket skal gjennomføres i (se detaljer her lenke):

Tiltakskategori Antall VF i Huvo
Avløpstiltak: 87
Diffuse forurensinger (inkl. jordbruk): 61
Hydromorfologi (fysiske tiltak i vannmiljøet): 7
Prioriterte miljøgifter overflatevann: 3
Supplerende tiltak: 143
Alle typer (sum tiltak): 301

Oversikt over hvilke sektormyndigheter som er ansvarlige for tiltaksgjennomføringen i Huvo i 2022-2027 (se detaljer her lenke):

Ansvarlig sektormyndighet for oppfølgingen Antall tiltak/VF
Kommunene 177
Statsforvalterne  57
Fylkeskommunene  17
Miljødirektoratet  9
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 3
Jernbanedirektoratet  1

Merknad: Huvo er ingen sektormyndighet. Vannområdeutvalget gjennomfører fellesoppgaver som f.eks. innhenting av kunnskaper, problemkartlegging, helhetlig overvåking, utarbeidelse av plandokumenter og bistår sektormyndighetene - særlig eierkommunene - i deres tiltaksoppfølging med faglige råd. Videre har Huvo en pådriverrolle, og kan ta roller der det ikke finnes en ansvarlig sektormyndighet som skal følge det opp. Eksempelvis utarbeide restaureringsplaner for vassdrag som er påvirket av eldre inngrep.

Bakgrunn/detaljer:
Kunnskapsgrunnlaget for både forvaltningsplanen og tilhørende tiltaksprogram bygger på en rekke problemkartlegginger, som f.eks. en rekke miljøgifteundersøkelser, flere klassifiseringer/overvåkingsdata, kilderegnskap, avlastingsbehov, tiltaksberegninger for jordbruket, fiskevandringshindre, tilstand for fisk, div. tiltaksplaner for vassdragsrestaurering, flere spesielle undersøkelser i Hurdalssjøen, Hersjøen og Øyangen for å nevne noen. Se oversiktene over rapporter som Huvo har fått utarbeidet som ledd i problemkartleggingen/kunnskapsgrunnlaget her , internt notater her og tiltaksoppfølginger i Huvo-regi her.  

Fra etableringen av Huvo og fram til 2014 ble foreliggende undersøkelser og problemkartlegginger oppsummert i en lokal tiltaksanalyse, som del av Vannforvaltningsplanen for Vannregion Glomma 2016-2021. Vannforvaltningsplanen for Vannregion Glomma ble godkjent først av fylkestingene, så av Klima- og miljødepartementet 1. juli 2016. Forvaltningsplanen og tilhørende regionalt tiltaksprogram kan lastes ned fra hjemmesiden til Vannregionmyndigheten her. Dette ble så supplert i perioden 2015-2021 som grunnlag for tiltaksprogrammet for den påfølgende planperioden (2022-2027).

Prosessen med den godkjente regionale vannforvaltningsplanen for 2022-2027 kan leses her.
Prosessen med den godkjente regionale vannforvaltningsplanen for 2016-2021 kan leses her.