Utfordringer

Utfordringer

Gjennom først karakteriseringen, deretter klassifiseringen og miljøtilstandsvurderingene samt en rekke problemkartlegginger underveis er det nå godt kartlagt hvilke typer utfordringer som finnes i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma – for at vannkvalitetene skal være gode nok kjemisk og økologisk.

I perioden fram til år 2021, og nå også videre fram mot 2027 må det gjennomføres miljøforbedrende tiltak innenfor temaer som:

  • Opprydding spredt avløp
  • Kommunaltekniske tiltak (overløp, lekkasjer mm)
  • Avrenning fra jordbruk (og skogbruk)
  • Tiltak i forhold til miljøgifter (inkl. eldre gruver, skytefelt og fyllinger)
  • Vannkraft, demninger og fiskesperrer
  • Langtransprortert luftforurensing (vassdragskalking)
  • Fremmede arter
  • Avrenning fra transport, infrastruktur og urbane områder
  • Klimatilpasninger

De aktuelle tiltakene ble innarbeidet i en lokal tiltaksanalyse, som ble ferdigstilt i april 2014. Tiltaksanalysen var en del av Regional plan for vannforvaltingen i vannregion Glomma 2016-2021. I tillegg ble det laget et forslag til overvåkingsprogram, som viste hvor det var nødvendig å følge opp med ytterligere problemkartlegging og videre overvåking. 

En del av dette arbeidet ble ferdig gjennomført i første planperiode (2016-21), særlig problemkartlegginger. En oversikt over gjennomførte problemkartlegginger og tiltak i første planperiode av Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021, innen Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er oppsummert i Huvo notat 1/2023. Det arbeidet som må videreføres er tatt inn videre i Regional plan for vannforvaltningen i Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 (lenke), med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram.

Detaljer både om påvirkningene og det videre arbeidet ligger i Vann-Nett for hver vannforekomst, og i tillegg i Huvo sin årlige oversikt over tiltaksstatus.

Utfordringer Fosserud
Huvo bildecollage

Rent vann –
for alle grupper
for alle formål
for all tid.